• امروز ، پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶
  • 031-36661020
  • Info@jameshahr.com
  • |

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

مهرآسا شیخ صدوق، ٣٢٠ متر، عرض ١١/٥ ارتفاع ٥ طبقه، قابل سکونت *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

مهرآسا آپادانا، ٤ طبقه، سفتکاری، ١٩٠ متر زمین، بر نبش، ١/٨٥٠ میلیارد نقدی *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

مهرآسا بلوار آئینه خانه، ٤١٥ متر، عرض ١٨ ارتفاع ٤ طبقه، نقد و معاوضه *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

مهرآسا کاخ سعادت آباد، ٢٠٠ متر شمالی ٢ طبقه قابل سکونت، ١/٥٥٠ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

مهرآسا شیخ مفید، ١٩٠ متر زمین، ٣ سقف سفتکاری، ٨٨٠ میلیون، نقد + معاوضه *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

نظر غربی، ٢٦٠ متر عرض ١٢، جنوبی، ارتفاع ٥ طبقه قابل سکونت، ٢ میلیارد (نقد + معاوضه) *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

٥٠٠ متر بَر فردوسی با ٣٠ متر بَر مناسب تجاری سازی، متری ١٤/٥میلیون (ت.ت.ا.م) *****٠٩١٣٥٧٣ نمایش کامل

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

٥٠٠ متر بَر فردوسی با ٣٠ متر بَر، مناسب تجاری سازی (متری ١٤/٥ میلیون) (ت.ت.م) *****٠٩١٣٥٧ نمایش کامل

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

فروش فوری شیخ مفید، ١٩٠ متر + ٣ سقف سفتکاری، ٨٧٠ میلیون *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

مهر آسا چهارباغ بالا، ٣٨٠ متر، عرض ١١ ارتفاع ٦ طبقه، متری ١٢ میلیون مقطوع *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

مهر آسا آپادانا، ١٩٣ متر، ٤ طبقه سفتکاری موقعیت عالی، ١/٨٥٠ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

بزرگمهر ٢٢٠ متر جنوبی، دو نبش + پروانه ٦ سقف + ٢ طبقه قابل سکونت، ١/٤٥٠ میلیارد مقطوع *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

نظرغربی ٢٦٠ متر، عرض ١٢، جنوبی نقد + معاوضه با آپارتمان *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۱۶ روز قبل - سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

۱۶ روز قبل - سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

فروش فوری مبارکه،محله سرارود،٢٢٥متر ٢نبش،٢کله،قیمت ٧٥میلیون *****٠٩١٣٢٣ نمایش کامل

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵

٥٠٠ متر بَر فردوسی با ٣٠ متر بَر، مناسب تجاری سازی (متری ١٤/٥ میلیون) (ت.ت.م) *****٠٩١٣٥٧ نمایش کامل

۱۹ روز قبل - شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

۱۹ روز قبل - شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

مهرآسا آذر، ٣٠٠ متر شمالی، ٢ طبقه ٢ نبش، ٣/٦٠٠ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۹ روز قبل - شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

۱۹ روز قبل - شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

مهرآسا چهارباغ بالا، ٤٢٣ متر، عرض ١٤ دوکله ارتفاع، ٥ طبقه *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۹ روز قبل - شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

۱۹ روز قبل - شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

هشت بهشت غربی (گلزار) ١٦٨ متر، عرض ١١، جنوبی + پروانه ٥ طبقه، ١/٠٥٠ میلیارد مقطوع *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۱۹ روز قبل - شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

۱۹ روز قبل - شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

نظرغربی *****٢٦٠ متر، ارتفاع دار نقد + معاوضه *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۱۹ روز قبل - شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

۱۹ روز قبل - شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

بَر مرق ٥٠٠٠ متر + سند ٦ دانگ و اجازه ساخت دو نبش، متری ٩٥٠ هزار (نقد + معاوضه) *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۱۹ روز قبل - شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

۱۹ روز قبل - شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

مهرآسا بَر رکن الدوله، ٢٨٠ متر عرض ١٢، جنوبی، ١/٥ میلیارد *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۱۹ روز قبل - شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

۱۹ روز قبل - شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

مهرآسا ٣٧٨ متر عرض ١٤ جنوبی، ٥/٥ میلیارد *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۱۹ روز قبل - شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

۱۹ روز قبل - شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

مهرآسا کاخ سعادت آباد، ٢٠٠ متر شمالی دو طبقه، ١/٧٠٠ میلیارد، موقعیت عالی *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۲۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵

۲۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵

فروش فوری شیخ مفید، ١٩٠ متر + ٣ سقف سفتکاری، ٨٧٠ میلیون *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۲۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵

۲۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵

مهر آسا چهارباغ بالا، ٣٨٠ متر، عرض ١١ ارتفاع ٦ طبقه، متری ١٢ میلیون مقطوع *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۲۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵

۲۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵

مهر آسا آپادانا، ١٩٣ متر، ٤ طبقه سفتکاری موقعیت عالی، ١/٨٥٠ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۲۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵

۲۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵

بزرگمهر ٢٢٠ متر جنوبی، دو نبش + پروانه ٦ سقف + ٢ طبقه قابل سکونت، ١/٤٥٠ میلیارد مقطوع *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۲۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵

۲۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵

نظرغربی ٢٦٠ متر، عرض ١٢، جنوبی نقد + معاوضه با آپارتمان *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۲۴ روز قبل - دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵

۲۴ روز قبل - دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵

مهر آسا چهارباغ خواجو،٢٩٠ متر، عرض ١٢، ٢ طبقه قابل سکونت، نقد+ معاوضه با آپارتمان ٤ خوابه (ارتفاع ٤ طبقه) *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۲۴ روز قبل - دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵

۲۴ روز قبل - دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵

خانه ی نو کمال اسماعیل-٣٢٠ متر پروانه ٥سقف - متری ١١/٥ میلیون (ت.ت.ا.م) *****٠٩٣٩٢٩ نمایش کامل
Loading


 

درباره ما

کانون آگهی و تبلیغات راهنمای همشهری مجری پرتیترازترین نیازمندیهای استانی در ایران


دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، جنب مجتمع تجاری پارک،ساختمان گلستان، واحد 7

 

تماس با ما

شماره تماس دفتر مرکزی :
36661020 031 (12 خط)


واحد بازاریابی :  36660641


ایمیل : info@jameshahr.com

انقلاب 32207856 031
میدان جمهوری 33377974 031
بزرگمهر 32684581 031
چهار راه تختی 34462041 031
حکیم نظامی 36261100 031
خیابان دانشگاه 36630001 031
   
جامع شهر

 

®© کلیه حقوق این سایت برای شرکت راهنمای همشهری محفوظ است .

طراحی و اجرا : شرکت دانش بنیان توانمند