• امروز ، دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
  • 031-36661020
  • Info@jameshahr.com
  • |

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

خیابان فرشادی، کوچه بنفشه منزل ١٠٠متری حیاط دار، با سند قابل سکونت، قیمت توافقی (ت.ت.م) *****٠٩١٣٢٢ نمایش کامل

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

مهرآسا چهارباغ بالا، ٤٢٣ متر، عرض ١٤ دوکله ارتفاع، ٥ طبقه *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

هشت بهشت غربی (گلزار) ١٦٨ متر، عرض ١١، جنوبی + پروانه ٥ طبقه، ١/٠٥٠ میلیارد مقطوع *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

نظرغربی *****٢٦٠ متر، ارتفاع دار نقد + معاوضه *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

بَر مرق ٥٠٠٠ متر + سند ٦ دانگ و اجازه ساخت دو نبش، متری ٩٥٠ هزار (نقد + معاوضه) *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

مهرآسا بَر رکن الدوله، ٢٨٠ متر عرض ١٢، جنوبی، ١/٥ میلیارد *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

مهرآسا ٣٧٨ متر عرض ١٤ جنوبی، ٥/٥ میلیارد *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

مهرآسا کاخ سعادت آباد، ٢٠٠ متر شمالی دو طبقه، ١/٧٠٠ میلیارد، موقعیت عالی *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵

۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵

شیخ مفید ١٩٠ متر + سه سقف سفتکاری، ٩٠٠ میلیون *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

مهرآسا چهارباغ بالا، ٤٢٣ متر، عرض ١٤ دوکله ارتفاع، ٥ طبقه *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

مهرآسا بَر رکن الدوله، ٢٨٠ متر عرض ١٢، جنوبی، ١/٥ میلیارد *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

مهرآسا ٣٧٨ متر عرض ١٤ جنوبی، ٥/٥ میلیارد *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

شیخ مفید ١٩٠ متر + سه سقف سفتکاری، ٩٠٠ میلیون *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

هشت بهشت غربی (گلزار) ١٦٨ متر، عرض ١١، جنوبی + پروانه ٥ طبقه، ١/٠٥٠ میلیارد مقطوع *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

نظرغربی *****٢٦٠ متر، ارتفاع دار نقد + معاوضه *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

بَر مرق ٥٠٠٠ متر + سند ٦ دانگ و اجازه ساخت دو نبش، متری ٩٥٠ هزار (نقد + معاوضه) *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵

بَر پارک ٧١٠ متر - ارتفاع دار *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵

مهرآسا شیخ صدوق، ٣٤٠ متر عرض ١١ + پروانه ٤ طبقه *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵

بَر بیشه حبیب ٥٠٠ متر، عرض ١٦ *****٠٩١٣١١ نمایش کامل

۱۶ روز قبل - شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵

۱۶ روز قبل - شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵

آپادانا دوم، دونبش ٣٠٨ متر(x٢٦ ١٢)، ارتفاع ٣ کوچه آناهیتا، قائم، متری ٧/٢٠٠ میلیون (ت.ت.م) *****٠٩١٢٠٧ نمایش کامل

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

بَرحکیم شفا یی ١١٠٠مترجنوبی + پروانه ٧طبقه در٤٧ واحد+١٨٨مترتجاری ٦میلیارد مقطوع *****٠٩١٣١١ نمایش کامل

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

مهرآسا کمال اسماعیل، ٣٤٥ متر عرض *****١٣، میلیارد *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

بَر مشتاق ٧١٠ متر، ارتفاع دار ١٣ میلیارد *****٠٩١٣١١ نمایش کامل

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

شیخ مفید ١٩٠ متر + سه سقف سفتکاری ٩٠٠ میلیون (نقد + معاوضه) *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

مهرآسا شیخ صدوق، ١٦٠ متر، ٢ طبقه ٢ نبش، ١/٢٥٠ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

مهرآسا میر، ٣٠٠ متر، ٣ طبقه قابل سکونت، ٢/٦٠٠ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

مهرآسا چهارباغ بالا، ٤٣٣ متر عرض ١٤، دو کله، ارتفاع ٥ طبقه *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۲۶ روز قبل - چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵

۲۶ روز قبل - چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵

خیابان بزرگمهر،منزل قابل سکونت همراه با حیاط و زیرزمین٨٨متر ماشین رونیست،١٨٥میلیون (فوری) بی واسطه *****٠٩١٣٥٧٤٠٥٧ نمایش کامل

۲۷ روز قبل - سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵

۲۷ روز قبل - سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵

بَرحکیم شفا یی ١١٠٠مترجنوبی + پروانه ٧طبقه در٤٧واحد+١٨٨مترتجاری ٦میلیارد مقطوع *****٠٩١٣١١ نمایش کامل

۲۸ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵

۲۸ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵

مهرآسا آبشار، ٦٣٥ متر عرض ١٨ + پروانه ٩سقف، ١٠/٥ میلیارد، نقد + معاوضه *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل
Loading


 

درباره ما

کانون آگهی و تبلیغات راهنمای همشهری مجری پرتیترازترین نیازمندیهای استانی در ایران


دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، جنب مجتمع تجاری پارک،ساختمان گلستان، واحد 7

 

تماس با ما

شماره تماس دفتر مرکزی :
36661020 031 (12 خط)


واحد بازاریابی :  36660641


ایمیل : info@jameshahr.com

انقلاب 32207856 031
میدان جمهوری 33377974 031
بزرگمهر 32684581 031
چهار راه تختی 34462041 031
حکیم نظامی 36261100 031
خیابان دانشگاه 36630001 031
   
جامع شهر

 

®© کلیه حقوق این سایت برای شرکت راهنمای همشهری محفوظ است .

طراحی و اجرا : شرکت دانش بنیان توانمند