• امروز ، دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
  • 031-36661020
  • Info@jameshahr.com
  • |

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

نظرغربی ٢٦٠ متر، عرض ١٢ جنوبی نقد + معاوضه *****٠٩١٣١١ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

مهرآسا هفت دست، ٤٢٠ متر عرض ١٥، ٢ طبقه، ٣/٥ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

مهرآسا آپادانا، ٢١٠ متر، دو بَر جنوبی ارتفاع ٥ طبقه، ٢ طبقه قابل سکونت *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

مهر آسا میر، ١٩٥ متر زمین + ٤ طبقه سفتکاری شده، فروش نقد، ١/٨٥٠ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

املاک پل جابر، ملاصدرا - ٣٣٠ متر، دو نبش عرض ١٢، ٤ روی پیلوت، متری ١١ میلیون *****٩٨٠٠٩ نمایش کامل

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

املاک پل چهار باغ بالا، ٢٠٠ متر شمالی متری ١٠ میلیون *****٩٨٠٠٩ نمایش کامل

۸ روز قبل - یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵

۸ روز قبل - یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵

مهر آسا میر، ١٩٥ متر زمین + ٣ طبقه سفتکاری شده، فروش نقد، ١/٩٠٠ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۹ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

۹ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

بَر هشت بهشت غربی ٤٢٠ متر دو کله عرض ٢٠ متر + ارتفاع ٦ طبقه و رضایت ١٠٠% ساخت، ٦ میلیارد بازدهی و توجیه ساخت بسیار عالی نقد + معاوضه با آپارتمان *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۹ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

۹ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

املاک پل لاهور، ٣٦٠ متر شمالی، عرض ١٢ ٤ روی پیلوت، متری ٦/٥ میلیون(ت.ت.م) *****٩٨٠٠٩ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

بزرگمهر ٢١٨ متر، عرض ١٠ + پروانه ٦ طبقه، ١/٤٠٠ میلیارد مقطوع *****٠٩١٣١١ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

نظر غربی ٢٦٠ متر، عرض ١٢، جنوبی ارتفاع دار، نقد + معاوضه *****٠٩١٣١١ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

مهرآسا آپادانا، ٢١٠ متر، دو بَر جنوبی ارتفاع ٥ طبقه، ٢ طبقه قابل سکونت *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

مهر آسا هفت دست، ٤٢٠ متر، عرض ١٥ ٢ طبقه قابل سکونت، ٣/٥ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

شیخ مفید ١٩٠ متر + ٣ سقف سفتکاری ٨٨٠ میلیون (نقد + معاوضه) *****٠٩١٣١١ نمایش کامل

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

فردوسی و شهید موحدیان از بهترین مناطق شهر، ٣٢٠ متر شمالی بالاترین پیشنهاد *****٦٢٥٠٨ نمایش کامل

۱۶ روز قبل - شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵

۱۶ روز قبل - شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵

گلزار ١٦٥ متر، جنوبی + پروانه ٥ سقف، ١ میلیارد مقطوع *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۲۱ روز قبل - دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

۲۱ روز قبل - دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

املاک پل چهارباغ بالا، ٢٠٠ متر شمالی متری ١٠ میلیون (ت.ت.ا.م) *****٩٨٠٠٩ نمایش کامل

۲۱ روز قبل - دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

۲۱ روز قبل - دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

املاک پل جابرملاصدرا، ٣٣٠ متر دو نبش، عرض ١٢ ٤ روی پیلوت، متری ١١ میلیون(ت.ت.م) *****٩٨٠٠٩ نمایش کامل

۲۱ روز قبل - دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

۲۱ روز قبل - دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

املاک پل لاهور، ٣٦٠ متر شمالی، عرض ١٢ ٤ روی پیلوت، متری ٦/٥ میلیون (ت.ت.م) *****٩٨٠٠٩ نمایش کامل

۲۲ روز قبل - یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

۲۲ روز قبل - یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

گلزار ١٦٥٠ متر، جنوبی + پروانه ٥ سقف، ١ میلیارد مقطوع *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

مهر آسا فرایبورگ، ٢٦٢ متر + پروانه ٦ طبقه، ٤/٢٠٠ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

مهر آسا برجابر انصاری -٢٥٠ متر عرض ٩ دوکله +ارتفاع٦ طبقه *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

مهر آسا هفت دست - ٤٢٠ متر-عرض ١٥ ٢ طبقه قابل سکونت -٣/٥ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

مهر آسا آپادانا - ٢١٠ متر-دوبرجنوبی ارتفاع ٥ طبقه -٢طبقه قابل سکونت ١/٩٠٠میلیارد - *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

مهر آسا اردیبهشت -٤٢٠ متر -عرض ١٤ ٢طبقه جنوبی -ار تفاع ٤ طبقه *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

مهر آسا میر -٣٠٠ متر -دونبش ٢طبقه -٢/٤٠٠میلیارد (نقد +معاوضه) *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

بر رکن الدوله ٢٧٥ متر، عرض ١٢ ١/٤٠٠ میلیارد *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

نظر غربی ٢٦٠متر، عرض ١٢، جنوبی ارتفاع دار، نقد+معاوضه *****٠٩١٣١١ نمایش کامل

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

ملاصدرا ٣٨٠ متر، عرض ١٤، جنوبی *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

هشت بهشت، گلزار ١٦٥ متر + پروانه ٥ طبقه ١ میلیارد *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۳۰ روز قبل - شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵

۳۰ روز قبل - شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵

مهر آسا برجابر انصاری -٢٥٠ متر عرض ٩ دوکله +ارتفاع٦ طبقه ٨٠٩٥٨٤٧ نمایش کامل

۳۰ روز قبل - شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵

۳۰ روز قبل - شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵

مهر آسا اردیبهشت -٤٢٠ متر -عرض ١٤ ٢طبقه جنوبی -ار تفاع ٤ طبقه ١٠٣٨٤٥١ نمایش کامل

۳۰ روز قبل - شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵

۳۰ روز قبل - شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵

مهر آسا میر -٣٠٠ متر -دونبش ٢طبقه -٢/٤٠٠میلیارد (نقد +معاوضه) ١٠٣٨٤٥١ نمایش کامل

۳۰ روز قبل - شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵

۳۰ روز قبل - شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵

مهر آسا هفت دست - ٤٢٠ متر-عرض ١٥ ٢ طبقه قابل سکونت -٣/٥ میلیارد ١٠٣٨٤٥١ نمایش کامل

۳۰ روز قبل - شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵

۳۰ روز قبل - شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵

مهر آسا آپادانا - ٢١٠ متر-دوبرجنوبی ارتفاع ٥ طبقه -٢طبقه قابل سکونت ١/٩٠٠میلیارد -١٠٣٨٤٥١ نمایش کامل
Loading


 

درباره ما

کانون آگهی و تبلیغات راهنمای همشهری مجری پرتیترازترین نیازمندیهای استانی در ایران


دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، جنب مجتمع تجاری پارک،ساختمان گلستان، واحد 7

 

تماس با ما

شماره تماس دفتر مرکزی :
36661020 031 (12 خط)


واحد بازاریابی :  36660641


ایمیل : info@jameshahr.com

انقلاب 32207856 031
میدان جمهوری 33377974 031
بزرگمهر 32684581 031
چهار راه تختی 34462041 031
حکیم نظامی 36261100 031
خیابان دانشگاه 36630001 031
   
جامع شهر

 

®© کلیه حقوق این سایت برای شرکت راهنمای همشهری محفوظ است .

طراحی و اجرا : شرکت دانش بنیان توانمند